REGULAMIN RADY RODZICÓW
POSM I ST. NR 1 IM. HENRYKA WIENIAWSKIEGO
§ 1

 1. Rada Rodziców jest samorządnym, niezależnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, a także organami nadzorującymi działalność szkoły.
 2. Terenem Działalności Rady Rodziców jest POSM I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Solnej 12.
 3. Rada Rodziców ukonstytuowała się i działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 z późniejszymi zmianami, w szczególności art. 53. i 54.
 4. Rada Rodziców dokonuje zmiany w Regulaminie wg procedury określonej w § 3 p. 6.

§ 2

 1. Kompetencje Rady Rodziców określa art. 54 Ustawy z 7 września 1991 r. wymienionej w § 1 pkt. 3.
 2. Rada Rodziców wspomaga Szkołę w realizacji ustalonych wspólnie programów wychowawczych i kształcenia oraz uczestniczy w doskonaleniu organizacji Szkoły, stawiając zawsze na pierwszym miejscu dobro dziecka.

§ 3

 1. Organy Rady Rodziców:
  • Zebranie Przedstawicieli
  • Prezydium
  • Komisja Rewizyjna.
 2. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym Organem Rady Rodziców. Składa się z członków Rad Klasowych, wybieranych przez rodziców na pierwszej wywiadówce w każdym roku szkolnym. Wybory te są tajne, a jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Prezydium jest organem reprezentacyjno-organizacyjnym, kierującym pracą Rady. Wybierane jest na pierwszym w roku szkolnym Zebraniu Przedstawicieli, spośród jego członków, w składzie: przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz.
 4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, nadzorującym pracę Rady. Wybierane jest na pierwszym w roku szkolnym Zebraniu Przedstawicieli, spośród jego członków, z pominięciem członków Prezydium, w składzie: przewodniczący i zastępca.
 5. Kadencja organów Rady Rodziców trwa rok. Prezydium i Komisja Rewizyjna składają sprawozdanie z działalności na koniec kadencji. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium do Zebrania Przedstawicieli.
 6. Wybory organów Rady Rodziców odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów przy quorum wynoszącym 80% uprawnionych do głosowania, przy czym jedną Radę Klasową reprezentuje jeden rodzic.
 7. Członkowie organów Rady Rodziców mogą być odwołani ze swych funkcji przez Zebranie Przedstawicieli wg procedury określonej w § 3 pkt. 6.

§ 4

 1. Zebranie Przedstawicieli jest zwoływane przez prezydium nie rzadziej, niż jeden raz w miesiącu w trakcie roku szkolnego.
 2. Zebranie Przedstawicieli może być zwołane w każdym czasie na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady Rodziców, Dyrektora, Rady Pedagogicznej.
 3. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą brać udział przedstawiciele organów szkoły i inne zaproszone osoby bez prawa głosu stanowiącego.
 4. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

§ 5

 1. Uchwały i wnioski są podejmowane zwykłą większością głosów. Quorum zebrania wynosi 50% uprawnionych do głosowania.
 2. Przy równej liczbie głosów za, jak i przeciw, głos decydujący należy do przewodniczącego.
 3. Wszystkie wnioski, które wpływają do Rady Rodziców muszą zostać przegłosowane zgodnie z §5 pkt. 1 i 2.
 4. W ważniejszych kwestiach dotyczących wszystkich uczniów, przedstawiciele Rady Rodziców są zobowiązani głosować zgodnie z wolą większości rodziców w klasie, którą reprezentują.
 5. Decyzje Rady Rodziców w sprawach zasadniczych, w szczególności w sprawach finansowych, organizacyjnych oraz sprawach dotyczących ogółu uczniów zapadają poprzez uchwałę. Pozostałe decyzje podejmowane są w wyniku głosowania i odnotowywane w protokołach.

§ 6

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł: składki rodziców, wpłaty, dotacje, sponsoring od fundacji, przedsiębiorców, osób fizycznych, instytucji itp. Wydatkowanie środków odbywa się na podstawie ramowego preliminarza uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli.
 2. Zmiany preliminarza oraz odstępstwa od preliminarza wynoszące więcej niż 25% kwot w poszczególnych pozycjach zadaniowych następują wyłącznie w formie uchwał Zebrania Przedstawicieli.
 3. Prowadzenie obsługi księgowej funduszy i realizacje preliminarza Rada Rodziców może powierzyć osobie z praktyką księgową lub firmie rozrachunkowej.

§ 7

 1. Sprawy sporne pomiędzy Prezydium Rady Rodziców, a Dyrekcją Szkoły przedstawione są do oceny Zebrania Przedstawicieli.
 2. Sprawy sporne pomiędzy Radą Klasową, a Wychowawcą Klasy rozpatruje Prezydium Rady wspólnie z Dyrektorem Szkoły.

Sprawozdania Rady rodziców