Forum Młodych Pianistów im. G. Konatkowskiej - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
REGULAMIN FORUM MŁODYCH PIANISTÓW
im. Gertrudy Konatkowskiej
16 -17 marca 2018

1. FORUM MŁODYCH PIANISTÓW ma charakter konkursu, w którym mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz dzieci kształcące się w grze na fortepianie we wszelkich innych formach i placówkach artystycznych. Celem konkursu jest : - konfrontacja dokonań szkół muzycznych I i II st. - stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności - wymiana doświadczeń pedagogicznych - podnoszenie poziomu pedagogiki fortepianowej.

2. Organizatorem FORUM MŁODYCH PIANISTÓW jest Sekcja Pianistyczna POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu.
Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Konkursu : Konrad Książczyk
tel : 600 879 852 e-mail: konradksiazczyk@vp.pl

3. FORUM MŁODYCH PIANISTÓW przebiegać będzie w czterech kategoriach :
a) kategoria I – uczniowie kl. I i II
b) kategoria II – uczniowie kl. III i IV
c) kategoria III – uczniowie kl. V i VI
d) Kategoria IV – uczniowie kl. VII oraz kl. I i II szkół muzycznych II st.

4. FORUM MŁODYCH PIANISTÓW odbędzie się w dniach 16-17 marca 2018 r. w Sali kameralnej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

5. Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 11 lutego 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www, lub pocztą listownie na adres szkoły.

6. Wpisowe w wysokości 100 zł należy wpłacić do dnia 11 lutego 2018 roku na konto : Poznań, ul. Solna 12, BZ WBK SA I Oddz. Poznań 15 1090 2255 0000 0005 8002 5789 z dopiskiem „wpisowe Forum”. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie. Skan dowodu wpłaty należy dołączyć do zgłoszenia.

7. Laureaci pierwszych miejsc nie mogą ponownie brać udziału w konkursie w tych samych kategoriach.

8. Jury Forum powołuje Organizator konkursu. Prezentacje będą oceniane w skali 1-25 pkt.

9. Decyzje Jury są nieodwołalne.

10. Zdobywcy czołowych nagród w każdej kategorii otrzymają tytuł laureata.

11. Zdobywcy nagród zobowiązani są do występu na koncercie laureatów z programem wyznaczonym przez Jury.

12. Nauczyciele laureatów zostaną uhonorowani dyplomami. Wszyscy uczestnicy Forum otrzymają dyplom uczestnictwa.

13. Organizatorzy zapewniają możliwość odbycia próby przed występem.

14. Program należy wykonać z pamięci, nie uwzględniając repetycji z wyjątkiem oznaczenia da capo.

15. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, zaczynając od litery wylosowanej przez Organizatora.

16. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonać kolejno :
a/ utwór z epoki baroku
b/ utwór z epoki klasycyzmu
c/ utwór dowolny

17. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej konkursu www.posm1.edu.pl/forum

18. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi, wyżywienie pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.


Wróć do spisu treści