Rada Rodziców - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Rada Rodziców POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w Poznaniu :
Marta Teschner - przewodnicząca
Alicja Lehmann - z-ca przewodniczącej
Natalia Jagielska - skarbnik
Tomasz Wojciechowski - sekretarz
Regulamin Rady Rodziców POSM I st. nr 1 im. H. Wieniawskiego

1. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw Szkoły:
A. ustala wysokość miesięcznej, dobrowolnej składki rodziców na rzecz Rady Rodziców Szkoły;
B. ustala zasady rozdysponowania uzyskanych w ten sposób środków;
C. określa zasady zamiany składki na inne formy świadczeń rodziców na rzecz Rady Rodziców;
D. określa zasady nagradzania uczniów i pracowników Szkoły ze zgromadzonych na swym koncie środków;
E. po wysłuchaniu opinii Rady Pedagogicznej, określa zasady pomocy finansowej dla uczniów;
F. tworzy Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły;
G. opiniuje zestawy programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów;
H. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
I. wyraża opinię we wszystkich ważnych dla Szkoły sprawach.

2. Posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest przez przewodniczącego z inicjatywy własnej lub na wniosek:
A. Dyrektora Szkoły,
B. Rady Pedagogicznej,
C. co najmniej 1/3 członków Rady Rodziców.

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane.

4. Uchwały zapadają większością głosów, przy obecności minimum połowy składu Rady Rodziców.

5. Rada Rodziców pracuje zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem.

6. W posiedzeniach Rady Rodziców, obok jej członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
A. Dyrektor Szkoły,
B. przedstawiciel Rady Pedagogicznej.

7. Przewodniczący Rady Rodziców może zaprosić do udziału w jej posiedzeniu także inne osoby.
Wróć do spisu treści