regulamin - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego
Forum Młodych Pianistów
im. Gertrudy Konatkowskiej
21-22 marca 2020 r.

1. Forum Młodych Pianistów ma charakter konkursu, w którym mogą brać udział uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz dzieci kształcące się w grze na fortepianie we wszelkich innych formach i placówkach artystycznych.

2. Celem konkursu jest :
- konfrontacja dokonań szkół muzycznych I i II st.
- stwarzanie uczniom możliwości prezentacji ich umiejętności
- wymiana doświadczeń pedagogicznych
- podnoszenie poziomu pedagogiki fortepianowej

3. Organizatorem Forum Młodych Pianistów  jest Sekcja Pianistyczna Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej  I stopnia  nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

4. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Konkursu :
dr Konrad Książczyk
telefon: 600 879 852
e-mail: konradksiazczyk@vp.pl

5. Forum Młodych Pianistów przebiegać będzie w czterech kategoriach :
a)       kategoria I – uczniowie kl. I i II cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego
b)       kategoria II – uczniowie kl. III i IV cyklu sześcioletniego oraz II i III cyklu czteroletniego
c)       kategoria III – uczniowie kl. V i VI cyklu sześcioletniego oraz IV cyklu czteroletniego
d)       kategoria  IV – uczniowie kl. VII i VIII oraz kl. I i II  szkół muzycznych II stopnia

6. Forum Młodych Pianistów  odbędzie się w dniach  21-22 marca 2020 roku
w Sali Kameralnej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

7. Zgłoszenia uczestników należy nadesłać do dnia 21 lutego 2020 roku.

8. Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie www, lub pocztą listownie na adres szkoły:
Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1
im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu
ul. Solna 12, 61-736 Poznań

9.  Wpisowe w wysokości 120 zł należy wpłacić do dnia 21 lutego 2020 roku na konto :
Santander Bank Polska S.A. 9. w Poznaniu
Numer konta: 45 1090 2255 0000 0005 8001 3900
Adres odbiorcy: Poznań, ul. Solna 12 61-736 Poznań
Tytuł przelewu: wpisowe FMP 2020

10. Jeżeli uczestnik zgłaszany jest do konkursu drogą elektroniczną - skan dowodu wpłaty oraz wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy dołączyć do zgłoszenia
w formacie *.pdf lub *.jpg.

11. Jeżeli uczestnik zgłaszany jest do konkursu listownie na adres szkoły - wydrukowane potwierdzenie przelewu należy dołączyć do zgłoszenia w formie papierowej wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

12. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w konkursie.

13. Laureaci pierwszych miejsc w poprzednich edycjach konkursu nie mogą ponownie brać ponownego udziału w konkursie w tych samych kategoriach.

14. Jury Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego Forum Młodych Pianistów im. Gertrudy Konatkowskiej powołuje Organizator konkursu.

15. Prezentacje będą oceniane w skali 1-25 punktów.

16. Decyzje Jury są nieodwołalne.

17. Zdobywcy czołowych  nagród w każdej kategorii otrzymają tytuł laureata.

18. Zdobywcy nagród zobowiązani są do występu na koncercie laureatów z programem wyznaczonym przez Jury konkursu.

19. Nauczyciele laureatów zostaną uhonorowani dyplomami. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplom uczestnictwa.

20. Organizatorzy zapewniają możliwość odbycia próby przed występem.

21. Program należy wykonać z pamięci, nie uwzględniając repetycji z wyjątkiem oznaczenia da capo.

22. Uczestnicy wystąpią w kolejności alfabetycznej, zaczynając od litery wylosowanej przez Organizatora.

23. Uczestnicy konkursu zobowiązani są wykonać kolejno :
a/ utwór z epoki baroku
b/ utwór z epoki klasycyzmu
c/ utwór dowolny

24. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej szkoły www.posm1.edu.pl wybierając w zakładce „KONKURSY I WARSZTATY” – Forum Młodych Pianistów 2020.

25. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie tj. podróż, noclegi, wyżywienie pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.
Wróć do spisu treści