Zarządzenia oraz komunikaty Dyrekcji - POSM I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

Przejdź do treści
Data wpisu: 15 SIERPNIA 2021 R.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Pedagogicznej POSM I stopnia nr 1 odbędzie się w środę 25 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00 w sali koncertowej.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 28 MAJA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 28 MAJA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 12 MAJA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 12 MAJA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 30 KWIETNIA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 30 KWIETNIA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 26 KWIETNIA 2021 R.

KOMUNIKAT DYREKCJI POSM I ST. NR 1 WS. REKRUTACJI
Uprzejmie informujemy, że decyzją Dyrekcji Szkoły termin składania dokumentów dzieci ubiegających się o przyjęcie do naszej placówki na nowy rok szkolny 2021/2022 zostaje wydłużony do dnia 30 maja 2021 roku. Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja dzieci, których dokumenty dotarły do szkoły przed 30 kwietnia – odbędzie się zgodnie z planem, tj.  od 10 maja 2021 roku.  Rekrutacja kandydatów, których dokumentacja dotrze do 30 maja 2021 roku – odbędzie się w drugiej połowie czerwca tego roku . Informacje dotyczące rekrutacji oraz dokumenty do pobrania znajdą Państwo w zakładce REKRUTACJA 2021.

Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 23 KWIETNIA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 R.

Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 16 KWIETNIA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 9 KWIETNIA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 19 MARCA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 19 MARCA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 15 MARCA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 15 MARCA 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 1 MARCA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 1 MARCA 2021 R.

Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 17 LUTY 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 17 LUTEGO 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 1 LUTY 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R.


Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 18 STYCZNIA 2021 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 R.

Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 30 LISTOPADA 2020 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R.
Zarządzenie Nr POSMI.021.10.2020 Dyrektora POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr POSMI.021.6.2020 z dnia 6 listopada 2020 r. określające organizację realizacji zadań POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Szkoły.

Dyrektor POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.493, ze zm.), zwanym dalej Rozporządzeniem MEN w zw. z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1960).

1. Zmienia Zarządzenie POSMI.021.6.2020 z dnia 6 listopada 2020r. Dyrektora POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego określające organizację realizacji zadań POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego, w związku z ograniczeniem funkcjonowania Szkoły wprowadzając, w tymże zarządzeniu następujące zmiany:
2. Przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły do dnia 4 stycznia 2021 r.
3. Ograniczenie funkcjonowania dotyczy także uczniów klas I - III POSM I stopnia nr 1.
4. Umożliwia uczniom klasy VIII zorganizowanie indywidualnych lub grupowych konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
5. Udostępnienia pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia czynności związanych z konkursami dla uczniów szkół artystycznych, po uzyskaniu zgody organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej POSM I stopnia nr 1 oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 6 LISTOPADA 2020 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 6 LISTOPADA 2020 R.
Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Data wpisu: 26 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 23 października 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ. U. Poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§1.
1. Ogranicza się na czas oznaczony funkcjonowanie POSM I stopnia nr 1 im. H. Wieniawskiego w okresie od dnia 26.10.2020r. do dnia 08.11.2020r. w zakresie dotyczącym klas IV – VIII w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W zakresie klas I –III – zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane w szkole
3. W klasach IV – VIII zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
4. W przypadku gdy zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym mowa, dyrektor szkoły ustala inny sposób realizowania tych zajęć.

§2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej POSM I stopnia nr 1 oraz w dzienniku elektronicznym Librus.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor wpisu: POSM I st. nr 1 w Poznaniu
Wróć do spisu treści